Zásady ochrany osobných údajov pre GARDENIERI s.r.o.

  1. Úvodné ustanovenia

GARDENIERI s.r.o., so sídlom na adrese Jána Hajdóczyho 773/25, Trnava 917 01, IČO: 51 177 137, IČ DPH: SK2120625639, IBAN: SK65 0900 0000 0051 4093 9178 (ďalej len „správca“), sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov, návštevníkov webových stránok a ostatných osôb, ktorých osobné údaje spracúva.

  1. Definície pojmov
  • Osobné údaje: ľubovoľné informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe
  • Spracúvanie osobných údajov: akýkoľvek postup alebo súbor postupov vykonávaných na osobných údajoch, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úprava, vyhľadávanie, konzultovanie, používanie, zverejňovanie a prenášanie osobných údajov
  • Správca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov
  1. Spracúvanie osobných údajov

Správca spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania svojich služieb zákazníkom a v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžu byť spracúvané aj na účely plnenia zmluvy, zákonné povinnosti alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

  1. Kategórie osobných údajov

Správca môže spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • kontaktné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo, e-mail