Záhrada je súčasťou životného prostredia. Vypovedá o vzťahu človeka k prírode, o jeho vkuse a jeho životnom štýle. Bez toho aby sme si to uvedomovali, tvorbou vlastnej záhrady prispievame k tvorbe krajiny ako celku. 

Súčasná moderná doba priniesla veľké zmeny v pohľade na riešenia okrasných záhrad a to tak v kladnom ako aj v zápornom význame. Je dobré konštatovať, že na Slovensku prevládajú pekne upravené záhrady, ktoré majú čo o sebe povedať. Pri cestách po krajine však nájdeme aj také záhrady, pri návrhu ktorých doslova absentoval zdravý rozum. Takzvaný záhradnícky priemysel na Slovensku v snahe predať všetko čo sa dá, často potláča funkčnosť, praktičnosť a estetickú hodnotu záhrady.

Klasická slovenská záhrada s prevládajúcou úžitkovou funkciou sa zmenila na záhradu pre odpočinok a zábavu. Vidiecke hospodárske dvory sa postupne premenili na vkusne upravené nádvoria. Nové rodinné domy sú obklopené prevažne okrasnými záhradami. Ku cti stavebníkov a budúcich majiteľov nových domov slúži, že už pri výbere pozemku a projekte rodinného domu myslia aj na úpravu okolia a založenie okrasnej záhrady a čoraz častejšie vyhľadávajú služby odborníkov z oblasti tvorby záhrad. Aby záhrada pôsobila čo najprirodzenejšie a aby sme sa v nej cítili čo najpríjemnejšie, treba dodržať určité zásady plánovania.

Je veľmi dôležité, kde sa naša záhrada nachádza. Vidiecka záhrada môže naplno využiť otvorený priestor a výhľad do krajiny. Záhrada v meste je skôr uzavretá a musí rešpektovať blízkosť výškových budov, vo väčšine prípadov aj menej svetla. 

Pri výbere rastlín pre záhradu si treba všímať akým rastlinám sa v danej lokalite darí. V rámci záhrady musíme rešpektovať smer prevládajúcich vetrov, čo je dôležité hlavne pre dobré prezimovanie rastlín. Zároveň si všímame „putovanie slnka“ ponad našu záhradu, teda množstvo slnečného svitu, podľa čoho vyberáme a umiestňujeme svetlomilné a tieňomilné rastliny. Pôda vo väčšine našich záhrad je vyhovujúca pre väčšinu rastlín. V prípade, že pôda nevyhovuje, môžeme ju upraviť pridaním organickej hmoty, čím zlepšíme nielen štruktúru pôdy, ale aj obsah živín. O vlastnostiach pôdy najviac prezradia rastliny, ktoré na pozemku rastú. Musíme dbať aj na orientáciu voči svetovým stranám.

Dobre navrhnutá záhrada je taká, ktorá je trvale využívaná všetkými členmi rodiny. Samozrejmosťou sú prístupové chodníky, či cestičky medzi dôležitými zónami pozemku. Vždy sa musíme dostať napríklad ku altánku, záhradnému domčeku, k zeleninovej záhradke a podobne. 

Ak záhradu plánuje mladá rodina s malými deťmi, stojí za to navrhnúť pieskovisko, preliezačky, alebo hojdačky. Dospelí naopak v záhrade uvítajú tiché zákutie s lavičkou, či priestor na posedenie s priateľmi. Je veľa individuálnych požiadaviek majiteľov na využitie záhrady, ktoré treba pri návrhu brať do úvahy a vhodne ich zakomponovať do celkového dizajnu záhrady.

Vyššie uvedené zásady predstavujú základ, ktorý je potrebné pri plánovaní a tvorbe záhrady dodržať. Skutočne pekná a praktická záhrada však môže vzniknúť len vtedy, ak jej autor pri realizácii „vdýchne dušu“ , uplatní svoj cit pre prácu so živým materiálom, zmysel pre estetiku a dôraz pre detail.